Insonoritzar un local d'assaig
Insonoritzar un local d'assaig: Quins avantatges aporta fer servir una cabina insonoritzada i quin tipus de cabina cal?

Si estàs buscant un lloc on poder assajar amb el teu instrument o el teu grup musical, pot ser que contemplis la possibilitat de crear un estudi o sala on poder desenvolupar aquestes activitats sense molestar possibles veïns i disposar d'un espai silenciós i aïllat de l'exterior.

Com comentem en altres articles relacionats amb l'aïllament acústic, les dues opcions que disposem principalment seran fer una obra fixa o bé la instal·lació d'una cabina insonoritzada. Si t'interessa conèixer quins són els punts diferenciadors entre obra fixa i una cabina insonoritzada a l'hora d'insonoritzar una habitació, tecomengem aquest altre article: “Insonoritzar una habitació: En quins casos és aconsellable fer una obra fixa i en quins altres utilitzar una cabina insonoritzada? “

En aquest article ens centrarem en les característiques que ha de tenir una cabina insonoritzada per a una sala d'assaig o estudi, i quins avantatges aportaria en relació amb la creació d'un estudi tradicional.

Una sala d'assaig o estudi musical és un lloc on passarem moltes hores practicant, creant i fins i tot gravant i editant, utilitzant diferents instruments, amplificadors, aparells electrònics, etc. En definitiva, serà un lloc de treball per això necessitarem que estigui adaptat a les nostres necessitats, sigui agradable i còmode, i per descomptat, que disposi d'un bon aïllament i condicionament acústic.

Soundproof booth studio


És important controlar tots els aspectes possibles per assolir aquests objectius, per la qual cosa hem de tenir en compte:

Grandària, proporcions i alçada de la sala

Materials utilitzats (exterior, nucli i interior)

Instal·lació flotant i aïllada del sòl

Capes i gruix de parets

Pes de l'estructura

Accés i sortida

Il·luminació natural (finestres) i il·luminació LED

Pas de cablatge des d'exterior a interior i viceversa

Connexions elèctriques

Renovació d´aire i temperatura

Soundproof Cabin drumsGrandària, proporcions i alçada de la sala

Si disposem de les mides del lloc d'instal·lació (ample, llarg i alt), així com la ubicació de l'accés principal, podrem fer un plànol o croquis amb les mides de cabina ideal.
En aquest punt, podem considerar lús de passadissos interns, o bé aprofitar tot lespai disponible. És imprescindible que no hi hagi contacte entre les parets i la cabina, per la qual cosa és aconsellable mantenir com a mínim uns marges de 50-100mm.
Les proporcions de la sala ens la marcarà el mateix local o habitació, i en cas que el local sigui molt més gran que la cabina, la proporció vindrà donada per l'ús que es donarà a la cabina.
Generalment per a l'assaig musical o pràctica per a diverses persones buscarem un espai amb mides quadrades, però depenent dels instruments pot ser interessant crear formes més rectangulars i allargades, per exemple, a l'hora de col·locar una bateria o un piano que ocuparà molt d'espai. Després serà interessant buscar “trencar” amb el paral·lelisme de les parets de la cabina amb elements acústics.
En cabines superiors a 6-8m2 és aconsellable augmentar l'alçada total de la cabina, ja que aportarà una acústica millor i aconseguirà un efecte d'amplitud fins i tot quan hi hagi moltes persones a l'interior.
L'alçada de la cabina ha de ser una opció a escollir, ja que és molt aconsellable alçades més altes en cabines més grans o destinades a enregistrament. Com més gran és la sala, més opcions haurem d'aconseguir una bona acústica, ja que disposem de més espai on es dispersin les ones sonores (reflexions primàries, eco flotant i modes ressonants). Aquestes tres qüestions són primordials treballar-les i adequar-les a les nostres necessitats, i si no disposem de més espai en ample i llarg, és molt bona idea guanyar espai cap amunt.

Sound isolation booth structureMaterials utilitzats (exterior, nucli i interior)

Per assolir una bona qualitat de producte, una cabina insonoritzada ha d'estar construïda amb materials de primera qualitat. No només busquem bon aïllament, sinó que siguin materials estables, robustos, amb molta durabilitat i bon acabat final.
A l'exterior és important que els materials aportin durabilitat i resistència a cops, raspons, brutícia, etc, ja que no sols durant el transport les peces poden patir aquests efectes sinó també una vegada instal·lat el producte. Alhora, a més hauran d'aportar una bona acústica, ja que no hem d'oblidar que a l'exterior també es treballarà moltes vegades, quan es disposin de parades a l'exterior o escoltes, per exemple, i dins de la cabina s'executin enregistraments, o quan hi hagi diverses cabines juntes (locals d'assaig, control room + sala enregistrament, etc).
A l'interior buscarem assolir un aïllament excel·lent per mitjà de fusta, materials aïllants en combinació amb càmeres i diferents capes de materials.
És important que el material es mantingui estable, ferm i recte amb el pas dels anys, i resisteixi molt bé canvis de temperatures, humitats, etc sempre que siguin en rangs habituals.
A l´interior, buscarem formar un espai ben condicionat a nivell acústic, de bon aspecte i còmode per treballar. Generalment una bona cabina portarà inclòs aquests aspectes de sèrie, i si necessitem una acústica més exigent a determinada activitat podrem afegir peces com a trampes de greus, panells acústics, difusors, etc…

Felt soundproof boothInstal·lació flotant i aïllada del sòl

Per controlar el so no només ens hem de fixar en el volum de la nostra veu, instruments, altaveus, etc. Moltes vegades, hi ha elements que vibren de tal manera que aconsegueixen transmetre's per contacte. Per posar un exemple, en tocar una bateria, l'accionar del bombo no només implicarà un so provinent del mateix bombo, sinó que a més emetrà una vibració que es transmetrà a la superfície o estructura que sustenta aquest bombo, en aquest cas, el terra.
Per això, és molt important que el terra d'una cabina insonoritzada disposi d'elements que eliminin aquestes vibracions. Els elements que se solen emprar és a més del propi sòl de la cabina, col·loquem tarimes interiors, així com una catifa acústica de cert gruix que aporti antivibració ia més un entorn seco.
A l'exterior de la cabina, es faran servir pads de suports antivibratoris, que consisteixen de bases de fusta rígida entre materials absorbents. Es duplica a cada suport el gruix de la pròpia cabina, a més d'afegir-se entre el terra i la cabina un pad d'escuma Sylomer (goma amb una densitat específica).
La cabina romandrà instal·lada en alçada, per la qual cosa a sota serà possible també el pas de cablejat. D'altra banda, protegeix de possibles inundacions ja que els pads es poden mullar (fins a 25mm d'alçada).

Amb tot això, ens garantim que les vibracions ocasionades per freqüències baixes o per impacte no es transmetran a través de l'estructura del nostre edifici, aconseguint arribar molt minvades a espais o habitacions adjacents.

soundproof booth installationCapes i gruix de parets

Com hem dit prèviament, els materials utilitzats han de ser de màxima qualitat, però també s'han de presentar en les proporcions justes per aconseguir millors resultats. És una combinació del que aconseguirà un equilibri entre pes, espai i nivell d'aïllament. Per descomptat, també influeix el nombre de capes, que són nivells que es consideren independents l'un de l'altre. Amb cada capa, s'aconsegueix que les vibracions es perdin i no es transmetin entre capes, ja que no estan en contacte ferm. (s'ajunten per mitjà de Silentblock i sistemes flotants). Per això, a més del gruix, és important conèixer també el nombre de capes, i el gruix de cadascuna. (una cabina de 3 capes no és necessàriament un 33% millor que una cabina de 2 capes, això dependrà del gruix total de totes les capes i com interaccionen entre si).

soundproof booths modulesPes de l'estructura

Una dada molt interessant per valorar l'aïllament d'una cabina és el pes, sobretot quan busquem veure l'eficàcia en freqüències baixes o mitges. Realment, aquestes freqüències són les més complicades de controlar, i són les que més poden arribar a interrompre el flux de treball perquè es transmeten per les estructures dels edificis. Per això primerament hem d'aïllar i combatre al màxim el pas de so i de vibracions a través de les nostres parets, a més de “separar” la cabina del terra i parets, i tractar que “floti” com comentem amb els pads de suport.

Com més massa i densitat, millor funcionarà un material contra les vibracions, ja que les frenarà en gran mesura. Com comentem al nostre article de “Insonoritzar una habitació: En quins casos és aconsellable fer una obra fixa i en quins altres utilitzar una cabina insonoritzada? “el millor material que disposem al món per aïllar un so i les seves vibracions és el plom, ja que és molt dens i mal·leable.Accés i sortida

A partir d´aquí parlarem dels elements que podem utilitzar en una cabina insonoritzada, la qual ens permetran instal·lar-la al nostre gust i aconseguir que sigui pràctica. El primer que veurem serà l'accés a la cabina: aquesta zona és utilitzada sempre que usem la cabina, i necessitem que estigui situat al lloc correcte. La cabina ens ha de permetre posicionar aquest accés en una zona ideal perquè coincideixi amb l'accés principal de la nostra habitació.

Aspectes com la mida de la porta, costat dobertura, obertura interior/exterior, o afegir porta de vidre complet, ample especial, accés minusvàlids, etc són molt importants de tenir en compte. També podem valorar si volem mantenir un espai o passadís entre la porta de la nostra habitació i la porta o accés de la nostra cabina. Es podria contemplar diverses portes per realitzar diferents accessos i sortides, sobretot en cabines de grans dimensions.Il·luminació natural (finestres) i il·luminació LED

Un altre element molt pràctic és la finestra. Utilitzar aquest element pot aportar llum natural a l'interior de la nostra cabina i una sensació d'amplitud. Lògicament, la cabina haurà de permetre la col·locació d'aquestes finestres a zones properes a les finestres de l'edifici. L'ideal és poder comptar amb diverses mides de finestres, crear una finestra a la porta principal, o disposar de finestres de grans dimensions o panoràmiques per a sales o estudis d'enregistrament. Quant a la il·luminació, haurà de ser prou potent i dirigible. Els llums LED són una excel·lent opció ja que a més ofereixen diferents temperatures de color i regulació de potència, així com llums LED RGB que ofereixen una gran varietat de colors seleccionables.

Sound isolation booth acousticPas de cablatge des d'exterior a interior i viceversa

Si tenim un espai tancat i hermètic, com aconseguim portar a l'interior els diferents cables necessaris per a l'ús de la cabina? La solució és un passacables hermètic. Aquesta comporta especial disposa d'una tapa de pressió que es pot obrir i accedir a una boca gran per passar tot el cablejat necessari.

Un cop col·locats els cables, podrem tancar aquesta tapa mitjançant un sistema de pressió aconseguint deixar l'accés hermètic. Aquesta peça ha de ser pràctica i fàcil de manejar, ja que el cablejat duna cabina pot ser necessari modificar-se molt habitualment depenent de lactivitat realitzada.Connexions elèctriques

El sistema elèctric de la cabina s'haurà d'adaptar al voltatge i tipus d'endoll de qualsevol país del món, disposar de tot allò necessari per poder dotar d'energia la il·luminació i la ventilació, ia més disposar de diverses preses internes per poder oferir potència als aparells o màquines que necessitem utilitzar.

 Renovació d´aire i temperatura

Aquest element és de vital importància en una cabina insonoritzada. La renovació d'aire ha de garantir que l'interior es mantingui ventilat i fresc, cosa que permet el desenvolupament correcte de l'activitat. Els conductes han d'estar diferenciats sent un conducte d'entrada i l'altre conducte de sortida. La ventilació ha de ser forçada mitjançant un motor silenciós que introdueixi aire a l'interior de la cabina. Per controlar l'aspecte hermètic de la cabina a nivell d'aïllament, cada plafó de ventilació (l'entrada i el de sortida) disposen d'una sèrie de laberints interns on l'aire recircula dins de cada mòdul. El procés consisteix en una caixa externa de motor silenciós, apartat i independent de la cabina, per mitjà d´una mànega corrugada d´aproximadament 2 metres. Aquest motor impulsa lʻaire a través de la mànega i arribés a la boca dʻentrada exterior del mòdul de ventilació dʻentrada. L'aire entrarà a aquest mòdul i farà un gir complet de 360 ​​graus abans d'entrar a l'interior de la cabina a través de la boca d'entrada interior. Durant el gir, l'aire toparà amb estructures irregulars que aconseguiran dissuadir el so exterior, així com frenar la intensitat i el soroll del cabal d'aire. Un cop dins de la cabina, l'aire utilitzat serà expulsat de la cabina per pressió (la porta roman tancada i l'espai és hermètic) a través de la boca de sortida interior, torna a executar 360 graus més a través de materials irregulars abans de arribar a la boca externa i assolir sortir a l'exterior de la cabina per la boca de sortida exterior. Moltes vegades cal poder controlar la velocitat del motor de ventilació, així com la possibilitat d'encendre o apagar la ventilació en qualsevol moment. Per descomptat, es podrà connectar un aparell d'aire condicionat a la boca de succió del motor, fet que aportarà aire condicionat a l'interior de la cabina.

cabina insonoritzada ventilacióEncara que aquests són alguns dels principals aspectes a tenir en compte, hi ha moltes més situacions possibles sobre la que podem donar-te les nostres recomendacions. I igual que comentàvem a l'article “Insonoritzar una habitació: En quins casos és aconsellable fer una obra fixa i en quins altres utilitzar una cabina insonoritzada?”, a una sala d'assaig tenim els mateixos avantatges respecte a l'obra tradicional, les quals són molt interessants:

Adaptació a l'espai disponible

Rapidesa d'instal·lació per disposar de l'estudi en pocs dies o fins i tot hores. (no setmanes en feines d'obra)

Portabilitat i readaptació a nous espais

Gran servei postvenda (trasllats entre ciutats, adaptacions)

Gran mercat de segona mà a nivell mundial, recuperant la gran totalitat de la inversió realitzada inicialment.

Readaptació de nous clients a noves mides i necessitats.

Si tens qualsevol dubte o pregunta, et convidem que ens contactes i et respondrem amb molt de gust!DEMVOX Sound Isolation Booths
Calle La Venta, 2.
P.I. Neinor Henares. Edificio 1, Nave 6.
CP 28880 Meco. Madrid. España
Tel: +34 918307209
email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.


Join now and claim bonus will hill bookmeker - wbetting.co.uk

Spanish Español