avís legal i política de galetes

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE COOKIES

CONDICIONS D'ÚS I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Li preguem llegeixi amb atenció aquest apartat que conté l'AVÍS LEGAL, CONDICIONS D'ÚS I POLÍTICA DE PRIVACITAT que regulen l'accés, navegació i ús de la web de ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL, Situada a la URL http://www.demvox.com en endavant, el "Lloc Web" L'accés, navegació i utilització d'aquesta pàgina web implica per la seva banda l'acceptació expressa i sense reserves de tots els termes del present Avís Legal, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte celebrat per escrit i signat. La seva observança i compliment serà exigible respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi el "Lloc Web". Si vosté. No està d'acord amb els termes exposats, no accedeixi, navegui o utilitzi el "Lloc Web".

DEURE D'INFORMACIÓ A INTERESSATS I PETICIÓ DE CONSENTIMENT PER CEDIR LES DADES DE NIVELL BÀSIC.

Als efectes que preveu l'REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades) li facilitem la següent informació i se us demana, amb caràcter previ, el consentiment per cedir les dades de nivell Bàsic d'acord amb la següent informació.

TRACTAMENT: CLIENTS.

RESPONSABLE

ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL és una societat amb NIF: B86395605 i amb domicili a Pg. Neinor Henares, 1 - 6-28880 Meco (Madrid)

FINALITAT

Prestació de serveis per ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL. i poder seguir mantenint-lo informat dels nostres serveis via Carta, E-Mail / Web

LEGITIMACION

Dades aportades voluntàriament per l'interessat per rebre els nostres serveis.

DESTINATARIS

No se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

PROCEDÈNCIA

Les dades han estat facilitades per l'interessat / Representant legalDURADA

Mentre es mantingui la relació existent i / o els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

CATEGORIA DE LES DADES PERSONALS

Els necessaris per al manteniment de la prestació del servei.

D'identificació: CIF / NIF / DNI; Raó Social; Nom i cognoms; direcció; Telèfon / Fax / E.MAIL. Altres dades tipificades: Professionals; Ecomics, financers i d'assegurances

DRETS

Té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar, quan sigui possible, la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris, excepte en els terminis previstos per la legislació fiscal i laboral respecte a la prescripció de responsabilitats - Per a això haurà de dirigir per correu postal, acompanyant una fotocòpia llegible del seu NIF, al domicili del responsable del tractament.I) DADES DEL RESPONSABLE I DIRECCIÓ A l'efecte de EXERCITAR ELS SEUS DRETS ARCO
ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL: és una societat amb NIF: B86395605 i amb domicili a Pg. Neinor Henares, 1 - 6-28880 Meco (Madrid) - Telèfon: 913 - E. Mail: Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam. Necessiteu el JavaScript habilitat per a mostrar-la. (Www.demvox.com)

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES.
La present POLÍTICA deProteccion DE DADES és part integrant de l'Avís Legal del web. En compliment del que disposa el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades), ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL li comunica que:


1. Les dades personals facilitades per Vostè a través del present "lloc web" titularitat de ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL, s'incorporaran als tractaments titularitat de ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL. La finalitat d'aquests tractaments és la gestió dels usuaris del "Lloc Web", la gestió dels serveis oferts a través d'aquest lloc i, si escau, la gestió, desenvolupament i compliment de la relació establerta entre ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL i els que aportin les seves dades personals a través del "lloc web".

Igualment, ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL tractarà les dades per gestionar les consultes que rebi a través del "lloc web" per part dels usuaris del mateix, tant usuaris registrats, com a usuaris no registrats, i realitzar enviaments d'informació, per diferents mitjans , als mateixos, sobre ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL, les seves activitats, concursos, serveis, així com documentació de diversa naturalesa i per diferents mitjans d'informació.


2. Així mateix, l'informem i mitjançant l'acceptació de la present Política de Privacitat vostè consent que les seves dades personals, si així ens ho demana, puguin ser comunicats a tercers amb la finalitat que aquests puguin efectuar, per diferents mitjans, inclòs el correu electrònic, enviaments d'informació, sobre serveis relacionats amb la nostra activitat.

3. Vostè garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, Vostè garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL per als fins assenyalats.

4. Quan les dades personals siguin recollides a través del formulari, caldrà que Vostè aporti, almenys, aquells marcats amb un asterisc, ja que, si no es subministraran aquelles dades considerades necessàries, ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL no podrà acceptar i gestionar el servei web o consulta formulada.

5. En resposta a la preocupació de ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades, s'han adoptat els nivells de seguretat requerits de protecció de les dades personals i s'han instal·lat els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua , mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a través del "lloc web".

6. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades, vostè haurà de dirigir-se per escrit, acompanyat d'una còpia actualitzada del seu DNI a ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL amb direcció, a aquests efectes, l'assenyalada en l'apartat I): DADES DEL RESPONSABLE I DIRECCIÓ A l'efecte de EXERCIR ELS DRETS QUE LI ASSISTEIXEN:

7. De conformitat amb el que estableix la Llei 34 / 2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, i només en el cas que vostè no desitgi rebre comunicacions electrònica en el futur per part de ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL, podrà manifestar tal desig enviant un mail, amb justificant de recepció, a la següent adreça de correu electrònic: Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam. Necessiteu el JavaScript habilitat per a mostrar-la.

II) OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ
2.1. Les presents condicions regulen l'accés als continguts i tots els serveis oferts per ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL a través del seu "Lloc Web", així com la utilització dels mateixos per part dels usuaris.
No obstant això, ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL, es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del "lloc web", així com també les condicions requerides per al seu accés i / o utilització. L'accés i utilització dels continguts i serveis després de l'entrada en vigor de les seves modificacions o els canvis en les condicions suposen l'acceptació de les mateixes.


2.2. Sense perjudici de l'anterior, l'accés a determinats continguts i la utilització de determinats serveis poden trobar-se sotmesos a determinades condicions particulars que, segons els casos, substituiran, completaran i / o modificaran les presents condicions d'ús i, en cas de contradicció, prevaldran els termes de les condicions particulars sobre les condicions generals.
Abans d'utilitzar serveis específics proporcionats per ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL, l'Usuari haurà de llegir atentament les condicions particulars creades, si escau, a aquest efecte per ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL. La utilització de serveis específics implica l'acceptació de les condicions particulars que els regulin en la versió publicada pel ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL en el moment en què es produeixi aquesta utilització.


2.3. L'accés, navegació i ús del "lloc web" comporta i suposa l'acceptació per l'Usuari del present Avís Legal i les condicions d'ús que inclou. En aquest sentit, s'entendrà per usuari a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats desenvolupades en el "Lloc Web".

III) ACCÉS
3.1. L'accés als continguts i la utilització dels serveis proporcionats pel "lloc web"
té caràcter gratuït.
3.2. Queda prohibit l'accés al "lloc web" per part de menors d'edat, llevat que comptin amb l'autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com responsables dels actes que portin a terme els menors al seu càrrec. En tot cas, es presumeix que l'accés realitzat per un menor al "Lloc Web" s'ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals.
3.3. L'accés i navegació a través del "lloc web" no requereix registre, però, per accedir a determinats serveis podrà requerir l'alta prèvia d'aquest "Lloc Web" mitjançant la selecció per part de l'Usuari, d'identificador i contrasenya.
La contrasenya, personal i intransferible, ha de ser generada per l'Usuari d'acord a les regles de robustesa i complexitat que s'estableixin en cada moment per ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL. La contrasenya creada per l'Usuari tindrà una validesa il·limitada.
Tot i això, el "Lloc Web" disposa de les funcionalitats necessàries perquè l'Usuari pugui canviar la contrasenya quan ho consideri oportú, per exemple, perquè sospiti o constant que s'hagi produït la fallida de la confidencialitat de la contrasenya.
3.4. La contrasenya té caràcter personal i intransferible. L'Usuari es compromet a fer un ús diligent de la seva contrasenya i mantenir-la en secret, no transmetent-la a cap tercer i tampoc a ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL. En conseqüència, els Usuaris són responsables de l'adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i / o contrasenya que hagin seleccionat com Usuaris registrats en ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent , ni permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l'Usuari la utilització il·lícita del "lloc web" per qualsevol tercer il·legítim que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d'una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l'Usuari.


En virtut de l'anterior, és obligació de l'usuari notificar de manera immediata als gestors del "lloc web" sobre qualsevol fet que permeti l'ús indegut dels identificadors i / o contrasenyes, tals com el robatori, pèrdua, o l'accés no autoritzat als mateixos, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin aquests fets, ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l'ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

IV) DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.
El present "Lloc Web" es regeix per les lleis espanyoles i per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial. En cap cas s'entendrà que l'accés i navegació de l'Usuari pel "Lloc Web" o la utilització de serveis oferts a través del "lloc web", impliqui una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets per part de ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL - l'Usuari disposa d'un dret d'ús estrictament privat, exclusivament amb la finalitat de gaudir de les prestacions del servei d'acord amb aquestes condicions generals.
Les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius, ja siguin titularitat de l'ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL o de tercers, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL o dels seus legítims propietaris. En cap moment, excepte manifestació expressa, l'accés o ús del "lloc web" i / o dels seus continguts i / o serveis, confereix a l'Usuari dret algun sobre les marques, logotips i / o signes distintius en ell inclosos i protegits per Llei . Queden reservats tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre els continguts i / o serveis i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts i / o servei inclosos en el "Lloc Web", per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l'autorització prèvia, expressa i per escrit de ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL o, si escau, del titular dels drets corresponents.

V) UTILITZACIÓ DEL "LLOC WEB".
L'Usuari es compromet a utilitzar el "Lloc Web" de conformitat amb la llei i amb les presents Condicions Generals. L'Usuari s'obliga així mateix a abstenir d'utilitzar el "Lloc Web" amb fins o efectes il·lícits o contraris al que s'estableix en les condicions generals. En utilitzar els serveis, l'Usuari manifesta la seva conformitat amb aquestes Condicions Generals, comprometent-se a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers a través dels serveis proporcionats per ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL qualsevol classe de material que de qualsevol forma contravingui la legislació vigent.

VI) LLICÈNCIA SOBRE LES COMUNICACIONS.
6.1.En el cas que l'usuari envia informació de qualsevol tipus a ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, a través del "lloc web", mitjançant els canals disposats a tal fi en el propi "lloc web", l'Usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que aquesta informació no té caràcter confidencial i que aquesta informació no és perjudicial per a tercers.


6.2. L'Usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne a ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, arribant aquesta responsabilitat sense cap restricció l'exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa.

VII) RESPONSABILITATS I GARANTIES.
ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat dels serveis o de la informació que es presti a través del "lloc web", ni tampoc de la utilitat o veracitat de la documentació a través del "lloc web" , preparada per professionals de molt diversos sectors. En conseqüència, ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL no garanteix ni es fa responsable de: (1) la continuïtat dels continguts del "lloc web"; (2) l'absència d'errors en aquests continguts o productes; (3) l'absència de virus i / o altres components nocius en el "Lloc Web" o al servidor que el subministra; (4) la invulnerabilitat del "lloc web" i / o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s'adoptin en el mateix; (5) la falta d'utilitat o rendiment dels continguts del "lloc web"; (6) els danys o perjudicis que causi, a si mateix oa un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL estableix en el "Lloc Web" o mitjançant la vulneració dels sistemes de seguretat del " lloc Web ". No obstant això, ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del "lloc web" i evitar l'existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris. Si l'Usuari tingués coneixement de l'existència d'algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i / o industrial, haurà de notificar immediatament a ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL perquè aquest pugui procedir a l'adopció de les mesures oportunes.


VIII) ENLLAÇOS.
8.1 Enllaços a altres pàgines web.
En cas que en el "Lloc Web" l'Usuari pogués trobar enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, banners, etc., aquests serien gestionats per tercers. ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als que es puguin establir enllaços des del "lloc web".


En conseqüència, ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual es pogués establir un enllaç des del "lloc web", en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus serveis, els seus propis enllaços i / o qualsevol dels seus continguts, en general.
En aquest sentit, si els Usuaris tinguessin coneixement efectiu de la il·licitud d'activitats desenvolupades a través d'aquestes pàgines web per tercers, hauran de comunicar immediatament ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL als efectes que es procedeixi a deshabilitar l'enllaç d'accés a la mateixa. L'establiment de qualsevol tipus d'enllaç des del "lloc web" a un altre "lloc web" aliè no implicarà que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL i el responsable del "lloc web" aliè.
8.2 Enllaços a altres pàgines web amb destinació al "lloc web".
Si qualsevol Usuari, entitat o "Lloc Web" desitgés establir algun tipus d'enllaç amb destinació al "lloc web" s'haurà d'atenir a les següents estipulacions: L'enllaç només es podrà dirigir a la Pàgina Principal o Home del "lloc web", excepte autorització expressa i per escrit de ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL.
L'enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l'Usuari, mitjançant un clic, a la pròpia adreça URL del "lloc web" i ha d'abastar completament tota l'extensió de la pantalla de la Pàgina Principal del "lloc web". En cap cas, llevat que ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL ho autoritzi de manera expressa i per escrit, el "Lloc Web" que realitza l'enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera, el "Lloc Web", incloure'l com part del seu web o dins d'un dels seus "frames" o crear un "browser" sobre qualsevol de les pàgines del "lloc web". A la pàgina que estableix l'enllaç no es podrà declarar de cap manera que ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL ha autoritzat aquest enllaç, llevat que ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL ho hagi fet expressament i per escrit. Si l'entitat que realitza l'enllaç des de la seva pàgina al "lloc web" correctament desitgés incloure a la seva pàgina web la marca, denominació, logotip, eslògan o qualsevol altre tipus d'element identificatiu de ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL i / o del "Lloc Web ", haurà de comptar prèviament amb la seva autorització expressa i per escrit.
ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL no autoritza l'establiment d'un enllaç al "Lloc Web" des d'aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin la moral, l'ordre públic o les normes socials generalment acceptades.


ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL no té facultat ni mitjans humans i tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al "lloc web". ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu al "lloc web" que estableix aquest enllaç amb destinació al "lloc web", en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades , informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus serveis, els seus propis enllaços i / o qualsevol dels seus continguts, en general.

IX) POLÍTICA DE PRIVACITAT.
La Política de privacitat del ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL queda determinada pel que estableix el document POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES.

X) DURADA I MODIFICACIÓ.
10.1. ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL podrà modificar els termes i condicions aquí estipulades, total o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareix aquest Avís legal oa través de qualsevol tipus de comunicació dirigida als Usuaris.
10.2. La vigència temporal d'aquest Avís legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades total o parcialment, moment en el qual passarà a tenir vigència l'Avís legal modificat.
10.3. Amb independència del que disposen les condicions particulars, ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS DEMVOX, SL podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l'accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l'Usuari d'exigir indemnització.

____________________________________________________________________________________

POLÍTICA DE COOKIES

Aquest lloc web, igual que la majoria dels llocs a Internet, fa servir galetes per millorar i optimitzar l'experiència de l'usuari. A continuació trobaràs informació detallada sobre què són les "galetes", quina tipologia utilitza aquest lloc web, com pots desactivar-les en el teu navegador i com bloquejar específicament la instal·lació de Cookies de tercers.

QUÈ SÓN LA COOKIES I COM S'UTILITZEN A LA WEB?

Les galetes són fitxers que el lloc web o l'aplicació que utilitzes · la al navegador o al teu dispositiu (Smartphone, tauleta o televisió connectada) durant la teva recogut per les pàgines o per l'aplicació, i serveixen per emmagatzemar informació sobre la teva visita. Com la majoria dels llocs a internet, l'empresa DEMVOX ESPAIS insonoritzats PORTÀTILS, al seu web www.demvox.com utilitza cookies per:

· Assegurar que les pàgines web poden funcionar
· Emmagatzemar les teves preferències, com l'idioma que has seleccionat o la mida de lletra.
· Conèixer la teva experiència de navegació.
· Recopilar informació estadística anònima, com quines pàgines has vist o quant de temps has estat en els nostres mitjans.

L'ús de galetes ens permet optimitzar el teu navegació, adaptant la informació i els serveis oferts als teus interessos, per proporcionar-te una millor experiència sempre que visiteu la galeria. DEMVOX ESPAIS insonoritzats, utilitza galetes per funcionar, adaptar i facilitar al màxim la navegació de l'Usuari.

Les galetes s'associen únicament a un usuari anònim i el seu ordinador / dispositiu i no proporcionen referències que permetin conèixer dades personals. En tot moment podràs accedir a la configuració del teu navegador per a modificar i / o bloquejar la instal·lació de les galetes enviades per la web www.demvox.com, sense que això impedeixi l'accés als continguts. No obstant això, la qualitat del funcionament dels Serveis es pot veure afectada.

Els Usuaris que completin el procés de registre o hagin iniciat la sessió amb les seves dades d'accés podran accedir a serveis personalitzats i adaptats a les seves preferències segons la informació personal subministrada en el moment del registre i l'emmagatzemada en la Galeta del seu navegador.

Les eines de email-màrqueting de l'empresa DEMVOX ESPAIS insonoritzats utilitzen petites imatges invisibles per als usuaris que són incloses en els emails. Aquesta tecnologia ens permet saber si un email s'ha llegit o no, en quina data, l'adreça IP des de la qual ha estat consultat, etc. Amb aquesta informació, vam realitzar estudis estadístics i analítics sobre l'enviament i recepció dels correus electrònics per millorar l'oferta dels serveis als quals l'usuari està subscrit i oferir-li informació que pugui ser del seu interès.

PER QUÈ SÓN IMPORTANTS Les galetes?

· Des d'un punt de vista tècnic, permeten que els llocs web funcionin de forma més àgil i adaptada a les preferències dels usuaris, com ara emmagatzemar l'idioma, la moneda del país o detectar el dispositiu d'accés.
· Estableixen nivells de protecció i seguretat que Impedeixen o dificulten ciberatacs contra el lloc web o els seus usuaris.
· Permeten que els gestors dels mitjans puguin conèixer dades estadístiques recopilados a les galetes per millorar la qualitat i experiència dels seus serveis.
· Serveixen per optimitzar la publicitat que vam mostrar als usuaris, oferint la que més s'ajusta als seus interessos.

QUINS SÓN ELS DIFERENTS TIPUS DE COOKIES QUE PODEM UTILITZAR A LA WEB?

· Les de sessió expiren quan l'Usuari abandona la pàgina o tanca el navegador, és a dir, estan actives mentre dura la visita al lloc web i per tant són esborrades del nostre ordinador al abandonar-lo.
· Les permanents expiren quan es compleix l'objectiu per al que serveixen o bé quan s'esborren manualment, tenen data d'esborrat i s'utilitzen normalment en procés de compra en línia, personalitzacions o en el registre, per no haver d'introduir la nostra contrasenya constantment.

D'altra banda, segons qui sigui l'entitat que gestioni l'equip o domini des d'on s'envien les cookies i tracti les dades que s'obtinguin, podem distingir entre Galetes pròpies i de tercers.
· Les galetes pròpies són aquelles galetes que són enviades al teu ordinador i gestionades exclusivament per nosaltres per al millor funcionament del Lloc Web. La informació que recaptem s'empra per millorar la qualitat del nostre servei i la teva experiència com a usuari.
· Si interactues amb el contingut del nostre lloc web també es poden establir galetes de tercers (per exemple, en prémer botons de xarxes socials o visionar vídeos allotjats en un altre lloc web), que són aquelles establertes per un domini diferent del nostre lloc web. No podem accedir a les dades emmagatzemades en les galetes d'altres llocs web quan naveguis en els esmentats llocs web.

NAVEGAR PER AQUEST PORTAL SUPOSA QUE PUGUIN INSTAL·LAR ELS SEGÜENTS TIPUS DE COOKIES:

Galetes de millora del rendiment
Aquest tipus de galeta recorda teves preferències, a manera d'exemple, els articles guardats en una cistella de la compra (botiga).

Galetes d'anàlisi estadística
Són aquelles que, ben tractades per nosaltres / es o per tercers, permeten quantificar el nombre de visitants i analitzar estadísticament la utilització que fan dels serveis WEB que s'ofereixen. Gràcies a elles es pot estudiar la navegació pel Portal i millorar així l'oferta de productes o serveis. Aquestes galetes no aniran associades a cap dada de caràcter personal que pugui identificar a l'usuari / a, donant informació sobre el comportament de navegació de forma anònima.

Galetes de geolocalització
Aquestes galetes són usades per programes que intenten localitzar geogràficament la situació de l'ordinador, smartphone, tauleta o televisió connectada per, de manera totalment anònima, oferir continguts i serveis més adequats.

Galetes de registre
Les galetes de registre es generen un cop el / la usuari / a s'ha registrat o posteriorment ha obert la sessió, i s'utilitzen per a identificar-/ a amb els següents objectius:
- Mantenir l'usuari / a identificat / a de manera que, si tanca un servei, el navegador o dispositiu (ordinador, smartphone, etc.) i, en un altre moment o un altre dia, torna a entrar en aquest servei, seguiu identificat / a, facilitant així la seva navegació sense haver de tornar a identificar-se. Aquesta funcionalitat es pot suprimir si el / la usuari / a prem la funcionalitat "Tancar sessió", "Sortir" o similar, de manera que aquesta galeta s'elimina i, la propera vegada que entri en el servei, haurà d'iniciar sessió per estar identificat / a.
- Comprovar si el / la usuari / a està autoritzat / a per accedir a certs serveis.

galetes publicitàries
Són aquelles que, ben tractades per nosaltres / es o per tercers, permeten gestionar eficaçment els espais publicitaris del nostre lloc WEB, adequant el contingut de l'anunci al contingut del servei sol·licitat o l'ús de la pàgina realitzat. Gràcies a elles es poden conèixer els hàbits de navegació a Internet de l'usuari / ària i mostrar publicitat relacionada amb el seu perfil de navegació.

Altres galetes de tercers
En algunes de les nostres pàgines es poden instal·lar cookies de tercers que permetin gestionar i millorar els serveis que aquests ofereixen. Un exemple d'aquest ús són els enllaços a les xarxes socials que permeten compartir els nostres continguts.

Alguns serveis del web www.demvox.com, poden utilitzar connectors amb diverses xarxes socials: Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, etc. En utilitzar el registre social, autoritzes a la xarxa social a emmagatzemar una galeta persistent. Aquesta Cookie recorda teva identificació en el servei, fent molt més ràpid l'accés a següents visites. Aquesta Cookie pot ser eliminada, i a més, pots anul·lar els permisos d'accés dels serveis d'DEMVOX ESPAIS insonoritzats, des de la configuració de privacitat de la xarxa social concreta.

COM PUC CONFIGURAR ELS MEUS COOKIES?

Al navegar i continuar en el nostre lloc web estarà consentint l'ús de les cookies a les condicions contingudes en la present Política de Cookies. Es proporciona accés a aquesta Política de Galetes al moment del registre amb l'objectiu que l'usuari estigui informat, i sense perjudici que aquest pugui exercir el seu dret a bloquejar, eliminar i rebutjar l'ús de galetes en tot moment.

En qualsevol cas l'informem que, atès que les galetes no són necessàries per a l'ús del nostre lloc web, pot bloquejar o deshabilitar activant la configuració del seu navegador, que li permet rebutjar la instal·lació de totes les cookies o d'algunes d'elles. La pràctica majoria dels navegadors permeten advertir de la presència de galetes o rebutjar-automàticament. Si les rebutja podeu utilitzar el nostre lloc web, encara que l'ús d'alguns dels seus serveis podrà ser limitat i per tant la seva experiència en el nostre Lloc Web menys satisfactòria.

A continuació t'indiquem els links dels principals navegadors i dispositius perquè disposis de tota la informació per consultar com gestionar les galetes al navegador.

Internet Explorer ™:
versió 5
http://support.microsoft.com/kb/196955/es
versió 6
http://support.microsoft.com/kb/283185/es
Versió 7 i 8
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies
versió 9
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
Safari ™:
http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=es_ES
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Google ™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en
Firefox ™:http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Opera ™: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Android: http://support.google.com/android/?hl=es
Windows Phone: http://www.windowsphone.com/es-ES/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
DEMVOX Sound Isolation Booths
Calle La Venta, 2.
P.I. Neinor Henares. Edificio 1, Nave 6.
CP 28880 Meco. Madrid. España
Tel: +34 918307209
email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.


Join now and claim bonus will hill bookmeker - wbetting.co.uk

Spanish Español